Sử dụng điện, cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững trong nền kinh tế Việt Nam

06/12/2021 10:25

Tiêu thụ năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích cung cầu sản phẩm, là yếu tố đầu vào quan trọng trong quá trình hình thành của bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào. Công cụ phù hợp nhất để cho phép người ta theo dõi dòng năng lượng thông qua nền kinh tế thường là phân tích dựa trên hệ thống đầu vào - đầu ra, John Peet (5) vào năm 1993 trong nghiên cứu đề xuất Phân tích năng lượng đầu vào - đầu ra.

Thảo luận Toán học về Mối quan hệ giữa SUT và SIOT

06/12/2021 10:25

1. Hiệp hội Kinh tế lượng và Nghiên cứu Môi trường Khu vực (VÙNG), Việt Nam 2. Trường Kinh doanh và Công nghệ FPT (FSB), Đại học FPT, Việt Nam Phóng viên: Ngọc Quang Phạm, Trường Kinh doanh và Công nghệ FPT (FSB), Đại học FPT, Khối C, Tòa nhà VAS-FSB, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm , Hà Nội, Việt Nam. ĐT: 84-90-433-1656.

Journal of Social and Political Sciences (Lê Xuân Ba)

14/09/2021 10:28

Ba, Le Xuan. (2021), The State’s Orientation Towards the Integration of Human Resource So That Vietnamese People Can Work Everywhere. In: Journal of Social and Political Sciences, Vol.4, No.3, 131-141. ISSN 2615-3718 DOI: 10.31014/aior.1991.04.03.309 The online version of this article can be found at: https://www.asianinstituteofresearch.org/

So sánh cấu trúc kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc

27/08/2021 10:29

Trong những năm gần đây, phân tích quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Trong Quốc cho thấy tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong tổng xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19,7% năm 2010 lên 23,2% năm 2019, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc cũng tăng từ 10,7% năm 2010 lên 15,7% năm 2019; tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ chỉ tăng từ 4,4% năm 2010 lên 5,7% năm 2019 (tăng 1,3 điểm phần trăm), trong khi tỷ trọng này với Trung Quốc tăng từ 23,8% năm 2010 lên 29,8% năm 2019 (tăng 6 điểm phần trăm).

Vietnam Economic Issue: Looking from Enterprise Sector, Export and Import Situations

25/08/2021 10:41

Abstract: At first glance, Vietnam has relatively high growth rate in the region and in the world, the average growth in the period of 2011 - 2018 is about 6.2%. As soon as the Covid 19 pandemic became active, causing most countries to have a negative GDP growth rate, but Vietnam's GDP growth in the first quarter was still 3.82%. This study tried to describe the situation in the context of the current economic situation in Viet Nam through the production results of the enterprise sector, import and export. The study used official data sources from Vietnam General Statistics Office.

Back to Top