Thông báo Sinh hoạt Khoa học
26/04/02018 16:02

KINH MỜI CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI VIỆN ĐẾN DỰ SINH HOẠT KHOA HỌC QUY I/2018
THOI GIAN 8H30 SÁNG THỨ NĂM 29/3/2018
ĐỊA ĐIỂM PHÒNG 115-117 NHÀ A, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HANOI
NỘI DUNG:
PHẦN I - THẢO LUẬN BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ I (KÈM THEO)
PHẦN II - NGHE TRÌNH BÀY VÀ GÓP Ý VỚI BÁO CÁO CỦA ÔNG TRẦN ĐỨC MINH VỀ TẠO VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SAU HỔI HỌP MỜI ĐẠI BIỂU DỰ CƠM TRƯA THÂN MẬT TẠI VIỆN