Thông báo: Hội nghị khoa học hàng năm lần thứ 43 của Liên hiệp các hội kinh tế ASEAN (FAEA) sẽ được tổ chức tại Philippin
28/04/02018 19:52

Hội nghị khoa học hàng năm lần thứ 43 của Liên hiệp các hội kinh tế ASEAN (FAEA) sẽ được tổ chức tại Philippin. Chủ đề của Hội nghị là: "ASEAN lớn mạnh: Hợp tác và cạnh tranh giữa sự gián đoạn". Thời gian: Ngày 9-10 tháng 11 năm 2018.
Thời hạn gửi đề xuất ý tưởng báo cáo: 6/7/2018
Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: 31/8/2018
Theo thỏa thuận giữa các Hội kinh tế thành viên FAEA, Hội Kinh tế Philippin chủ trì tổ chức Hội nghị này sẽ tài trợ vé bay và khách sạn cho 2 báo cáo viên của mỗi Hội thành viên. Danh sách hai báo cáo viên Việt Nam sẽ do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam quyết định. 
Xin liên hệ với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam qua email: vietnam.econ.assoc@gmail.com
Xem thông tin chi tiết tại website của Hội Kinh tế Philippin (www.pes.org.ph) và Facebook page (fb.com/phileconsoc). 
PES Secretariat at (+632) 929-2671 or e-mail pes.eaea@gmail.com.