Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030” của NCS Đào Thanh Hương
26/04/02018 13:45
NCS Đào Thanh Hương trình bày tóm tắt luận án.
NCS Đào Thanh Hương trình bày tóm tắt luận án.

Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển cho NCS Đào Thanh Hương với đề tài: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030”.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học đến từ trường Địa học Kinh tế quốc dân, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công thương và Viện Chiến lược phát triển.

Với mục tiêu của luận án là: Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận xuất khẩu hàng hóa, hiệu quả xuất khẩu hàng hóa, thực trạng hiệu xuất hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2006-2017, luận án đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa ở Việt Nam đến năm 2030. Tác giả đã hoàn thành luận án dài 156 trang (không kể mục lục và tài liệu tham khảo) với nội dung gồm bốn chương chính: Chương I: Tổng quan các nghiên cứu liên quan tới hiệu quả xuất khẩu hàng hóa; Chương II: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hiệu quả xuất khẩu hàng hóa; Chương III: Thực trạng hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2017; Chương IV: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đánh giá đây là đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam hội nhập sâu và rộng với kinh tế khu vực và trên thế giới. Luận án có cấu trúc hợp lý cả về nội dung và hình thức. Luận án tổng quan được các công trình đã xuất bản và nêu được một số công trình đặc trưng nghiên cứu về xuất khẩu hàng hóa, kinh nghiệm và chính sách thúc đẩy hàng hóa. Tác giả cũng đã làm rõ được vai trò của xuất khẩu hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra 5 tiêu chí về kinh tế, 2 tiêu chí về xã hội, 2 tiêu chí về môi trường để đánh giá hiệu quả xuất khẩu hàng hóa. Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, tác giả đã đề xuất các quan điểm, định hướng và bảy giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đánh giá luận án đã đáp ứng được các yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ theo Quy chế hiện hành và thống nhất đề nghị Viện Chiến lược phát triển cho NCS Đào Thanh Hương được bảo vệ ở cấp cao hơn sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển