Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam gửi công văn tới Bộ trường Bộ Giáo dục Đào tạo về chuyển đổi Trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
31/10/02021 10:13

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam gửi công văn tới Bộ trường Bộ Giáo dục Đào tạo về chuyển đổi Trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.