Yêu cầu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện chuyển đổi mô hình đúng quy định
09/11/02021 14:45

Ngày 31/10/2021, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có Văn bản số 047/2021/CV-HKT-6 gửi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Văn bản cho biết, ngày 26/10/2021 Trường đã có cuộc họp giữa lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt, trong đó tài liệu được cung cấp về Nghị quyết của Hội đồng quản trị có nhiều sai sót nghiêm trọng.
Nội dung Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 17/10/2021 của Hội đồng Quản trị được quán triệt trong cuộc họp của cán bộ chủ chốt nhà trường ngày 26/10/

2021 và được phổ biến tới các đơn vị trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ…
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam yêu cầu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Theo đó, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải chuyển đổi sang mô hình trường đại học tư thục hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ nhận được Văn bản số 37/2021/CV-HKT-6 của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Về việc này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến: Giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ và thực hiện chuyển đổi Trường sang loại hình trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định.

Theo Vneconomy.vn