CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊ-NIN VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TA
08/05/02018 15:19

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Công cuộc cải tổ và đổi mới hiện nay ở các nước xã hội chủ nghĩa thực chất là một quá trình có tính cách mạng nhằm nhận thức đúng bản chất của chủ nghĩa xã hội và đề ra những giải pháp hợp quy luật để đưa chủ nghĩa xã hội phát triển lên một giai đoạn mới. Sự nghiệp đổi mới đó là sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý phổ biến của học thuyết cách mạng của chúng ta vào hoàn cảnh của mỗi nước, trong đó có những luận đề do V.I. Lê - nin đề ra trong Chính sách kinh tế mới.
Cho đến nay, những tư tưởng của V.I. Lê-nin về con đường xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vẫn còn mang tính thời sự, vẫn còn là những vấn đề có tính quy luật đối với các nước đang xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
Những quan điểm, chính sách mới của Đảng ta, đặc biệt là từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, là sự vận dụng sáng tạo những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta. Thực tiễn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng cho thấy nền kinh tế nước ta đã bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được những hiệu quả rõ rệt.
Cuốn sách "Chính sách kinh tế mới của Lê-nin và công cuộc đổi mới của chúng ta" do giáo sư Đào Xuân Sâm – Chủ nhiệm khoa quản lý kinh tế Học viện Nguyễn Ái Quốc biên soạn là một cố gắng nhằm đóng góp vào việc nghiên cứu Chính sách kinh tế mới của Lê-nin, và từ góc độ đó, tiếp cận và giải luận những quan điểm, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuốn sách, tác giả mạnh dạn nêu những suy nghĩ của mình về bản chất và con đường xây dựng mô hình nền kinh tế mới ở nước ta, cũng như những vấn đề cấp bách về đổi mới quản lý kinh tế đang đặt ra cần được trao đổi và thảo luận.

Xem toàn bộ tại đây.