NỀN KINH TẾ MỚI Ở NƯỚC TA
08/05/02018 15:20

MẤY NHÂN THỨC NỀN KINH TẾ MỚI Ở NƯỚC TA

LỜI NÓI ĐẦU

Thực tiễn sinh động, phong phú, phức tạp và gay cấn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, xét riêng trong lĩnh vực kinh tế, đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề cực kỳ mới mẻ và khác lạ đối với công tác lý luận.

Nền kinh tế mới đang trong quá trình ra đời, tự đổi mới để phát triển. Trên thực tế, cả chục năm nay đã xuất hiện nhiều nhân tố mới phù hợp định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời những cái đã sinh ra trong chính sách và cơ chế cũ vẫn còn nhiều. Hơn nữa, nhân tố mới thương chưa trọn vẹn, mặt tất yếu tiến bộ nhiều khi ẩn giấu trong vô số cái ngẫu nhiên và tạm thời. Kiến thức lý luận kinh tế cũ, gắn liền với chính sách và cơ chế cũ vẫn đang còn là nhân tố lạc hậu, kìm hãm quá trình đổi mới.

Công cuộc đấu tranh đổi mới đòi hỏi hoạt động lý luận gắn với thực tiễn, tự đổi mới để góp phần đánh giá, nhận dạng nhân tố mới; góp phần dự báo và định hướng đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế, phục vụ thiết thực cho công cuộc đổi mới đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, bớt sai lầm, vấp váp. Đương nhiên đó là sự nghiệp lớn lao của cả đội ngũ những người hoạt động trên mặt trận tư tưởng lý luận.

Cuốn sách này nhằm góp phần nhỏ vào sự nghiệp lớn lao đó, tập hợp có chọn lọc những bài viết mang tính chất nghiên cứu, đã công bố trên báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Thông tin lý luận, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, trong các năm từ 1986 đến giữa 1989.

Hướng chung của các bài viết là cố gắng góp phần luận giải những vấn đề cơ bản và thiết thực về lý luận và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong sự gắn bó giữa nguyên lý kinh điển, quan điểm chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức khoa học hiện đại.

Xem toàn bộ tại đây.