CHUYỂN HẲN SANG CƠ CHẾ HẠCH TOÁN, KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
08/05/02018 15:53

CHUYỂN HẲN SANG CƠ CHẾ HẠCH TOÁN, KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Một số vấn đề lý luận và  thực tiễn về xóa bỏ tập trung quan liêu - bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa)

MỞ ĐẦU

Vấn đề chuyển sang cơ chế quản lý có kế hoạch gắn với hạch toán kinh té và kinh doanh xã hội chủ nghĩa đã được đặt ra mạnh mẽ ngay từ Đại hội lần thứ IV của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV, tháng 9-1979) đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong chủ trương và thực tiễn kinh tế nước ta theo hướng từng bước thực hiện hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, khắc phục cách quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Từ đó đến nay, đã diễn ra quá trình phấn đấu kiên trì và sôi động, cực kỳ khó khăn phức tạp, cũng không ít tính thử nghiệm mò mẫm, nhằm từng bước khắc phục cách quản lý cũ lạc hậu, sáng tạo cách làm ăn mới. Đó là quá trình tìm tòi sáng tạo có tính xã hội, tính quần chúng, dưới ánh sáng những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Chính là trên cơ sở thực tiễn đó, nhất là thực tiễn của những nhân tố mới mà từng bước chúng ta mới sáng tạo và khẳng định được những hình thức và phương pháp, nhưng mô hình cụ thể và đặc thù thể hiện ngày càng đúng đắn yêu càu của các qui luật khách quan trong điều kiện lịch sử nước ta ở bước đầu thời kỳ quá độ.

Xem toàn bộ tại đây.